STRİA (ÇATLAK) TEDAVİSİ

stria

Çatlak Nedir?
Özellikle vücudun geli?me döneminde, ani kilo de?i?ikliklerinde, a??r egzersizlerden veya gebeliklerden sonra ortaya ç?kan kar?n, kol, bacak ve vücudun farkl? yerlerinde olabilen derinin iyile?irken kapatamad??? aç?kl?klar ve sedef renginde görüntü veren izlerdir.Özellikle kad?nlarda do?um sonras? kar?n bölgesinde s?k olu?ur.Nas?l Tedavi Edilir?
– Agresif uygulanan kimyasal peeling, 
– Mmikropeeling,
– IPL foto rejuvenasyon,
– Karboksiterapi,
– Mezoterapi 
gibi yöntemlerle belirgin ölçüde azalt?labilmektedir.Ayr?ca hastaya tedavi süresince iyile?meyi art?ran meyve asitleri , oksijen ve vitamin içerikli serumlarla  destek verilmesi ba?ar?y? artt?racakt?r..

 Austin Hooper Womens Jersey

ÜST