ULTRA SHAPE

Ultrashape ile Bölgesel ?nceleme
 

Ultrashape Nedir?

Ultrashape bölgesel zay?flama tedavisi,  ya? hücrelerini parçalayarak ba?ar?l? bir ?ekilde sonuç alan  güvenli ve ameliyats?z vücut ?ekilllendirme tedavisidir. ??lemin bölgesel ya? doku kal?nl???n? azaltt???,  MR tetkikleriyle gösterilmi?tir.
Ultrashape ile herhangi bir yan etki ve takip süreci olmadan,  giri?imsiz (ameliyats?z,  i?nesiz) ve ölçülebilen oranlarda vücut ?ekillendirilebilmektedir.
Uygulama doktor ofisinde yap?labilen rahat bir i?lemdir ve tedavi sonras? derhal i?inize dönebilirsiniz.

Ultrashape Nas?l Çal???r?

Ultrashape,  müdahalesiz ya? k?rma i?lemidir. ?stenmeyen bölgesel ya?lar? s?v?la?t?rarak,  vücut taraf?ndan kullan?lmas?n? sa?lar.
Ultrason dalgas?,  seçilen vücut bölgesinde seçici olarak ya? hücrelerini hedefler ve kan damar?,  sinirler gibi çevre dokulara zarar vermeden ya? hücrelerini k?rar.  Tedavi s?ras?nda ya? hücre zarlar? parçalan?r.
Trigliserit olarak bilinen ya? hücresi içeri?i hücreler aras? mesafeye geçer ve sonra damarsal ve lenfatik sistem yoluyla karaci?ere ta??n?r.
Ultrashape’in k?rd??? ya?lar,  besinlerden gelen ya? gibi karaci?er taraf?ndan i?lenir.
 
 

  

 

Ultrashape Hangi Bölgelere Uygulan?r?

Ultrashape tedavisi kar?n, bel ve kalça bölgelerine uygulan?r. Yumu?ak ya?lar?n daha yo?un bulundu?u kar?n bölgesinde daha h?zl? sonuç al?nmaktad?r.

 

Ultrashape Neden Tercih Edilmektedir?

Liposuction en çok kullan?lan ya? azaltma yöntemidir.  Ancak ta??d??? riskler nedeniyle (ya? t?kaçlanmas?, deride iz b?rakma, narkoz ve enfeksiyon riski vs.) herkese uygulanamamaktad?r. Yan? s?ra, liposuctionda sonuçlar, cerrah?n yetene?ine göre çok de?i?kenlik göstermektedir.

Ultrashape, ameliyats?z ya? azaltma imkan? sa?layan odakl? ses dalgas? sistemidir. Liposuction?n aksine, Ultrashape do?al yollarla ya? temizlenmesini gerçekle?tirmektedir. ?lk Ultrashape cihaz? Contour I, Temmuz 2007 de CE onay? ald?. May?s 2007 de, Kanada Sa?l?k Bakanl???nca onayland?. Geli?tirilmi? versiyonu olan Contour II, 2007 Haziran?nda kullan?ma sunuldu.

 Eric Dickerson Authentic Jersey

ÜST