VAKUM TERAPİ (LPG)

lpg

Aspirasyon (vakumlama) ve dönen yap?lar? içinde bar?nd?ran özel bir cihaz vas?tas? ile deri ve ya? dokusuna negatif bas?nç uygulayan etkili bir masaj cihaz?d?r. Uyguland??? alanda mekanik etki ile deri ve ya? dokusunu hareketlendirerek selülitlerin çözülmesini, dokunun s?k?la?mas?n? ve toparlanmas?n? ve böylece görüntünün iyile?erek vücudun ?ekil kazanmas?n? sa?lar. 
LPG özellikle popo dü?üklü?ünde, basen ç?k?nt?s?nda, kar?n sarkmalar?nda ve bacak içi gev?ekliklerinde etkili bir sekonder t?bbi metottur. 
Ortalama 6–10 seans ile problemli bölgede  3–8 cm. incelme görmek mümkündür.  LPG tedavisi sonucu neler de?i?ir?

 • Deri ba? dokusu uyar?larak kolajen ve elastin liflerin yap?m?n?n artmas?
 • Kas dokular?n?n yo?rularak aktif ve pasif uyar?lmas? ile kas dokusu direncinin artmas?
 • Sorunlu bölgelerde azalm?? olan kan ve lenf dola??m?n?n uyar?lmas? ve böylece lokal metabolizman?n artt?r?lmas?
 • Selülitli bölgelerdeki ödemin h?zla çözülmesi gerçekle?ir.

LPG kürü sonucu hem beden olarak incelme, hem de portakal kabu?u görünümünün azalt?lmas? sa?lanmaktad?r.   
  
LPG’nin uygulama alanlar? nelerdir?

 • Selülit tedavisi
 • Vücut kontüründe düzelme ve bölgesel incelme-s?k?la?ma
 • Sark?k derinin tonus ve elastikiyetini art?rma
 • Liposuction sonras? iyile?me sürecini h?zland?rma ve düzensizlikleri ortadan kald?rma Di?er estetik ameliyatlar sonras? skarlar?n yumu?at?lmas? ve düzensizliklerin giderilmesi
 • Spor yaralanmalar?
 • Fizik tedavi uygulamalar? (fibrozit, tendinit, lumbalji, servikalji gibi)
 • Travma ve yan?k sonras? skarlar
 • Cerrahi ve travma sonras? olu?an ödem
 • Lenf ödem tedavisi

 Cameron Jordan Authentic Jersey

ÜST