VARİS, KILCALDAMAR TEDAVİSİ

varisTedavisi

VAR?S TEDAV?S?Varis , bacak yüzeyel venlerinde (toplar damarlar?nda) ortaya ç?kan elastik?yetini kaybetmi? uzam?? ve bükümlü hale gelmi? olan damarlard?r. Damarlar?n bu hale gelmesine kapakç?klardaki bozulma neden olur. Kan? kalbe geri ta??yan damarlar toplardamar olarak adland?r?l?r. Bu damarlar kan ak???n?n kalbe do?ru tek yönlü olmas?n? sa?layan kapakç?klar içerirler. Toplardamarlarda olu?an t?kan?kl?klar ve a??r? bas?nç bu kapakç?klar?n düzgün kapanmas?n? engelleyerek geriye do?ru kaçaklara sebep olurlar. Sonuçta bacaklardaki yüzeysel toplardamarlar geni?ler, uzar ve büklümlü bir görüntü ile varisler olu?ur.

VAR?S TEDAV?S? SEÇENEKLER?

Skleroterapi (??ne) Yöntemi ile Varis Tedavisi

4mm den daha büyük çapl?, ancak ameliyat gerektirmeyen varisler için uygun bir varis tedavisi yöntemidir. Bu yöntemde hastal?kl? damar?n içine çok ince bir i?ne ile girilerek, az miktarda, damar? kurutan ilaçlar verilir. Varis tedavisi seanslar ?eklinde planlan?r.Seans say?s? varislerin yo?unlu?una göre belirlenir.
Her seans sonras? hastam?z?n enjeksiyon yapt???m?z baca??n? steril gazl? bez ve elastik bandaj ile sar?yoruz.Bandaj? en az 24 saat ç?karmamas?n? istiyoruz ve mutlaka varis çorab? giymesini öneriyoruz.Skleroterapi ile tedavi olan damarlar yeniden olu?maz ancak yeni varisler zaman içinde olu?abilir.O nedenle baz? önlemler önerilir.

Lazerle Ven Tedavisi Yöntemi ile Varis Tedavisi

Lazerle Ven Tedavisi Yöntemi ile Varis Tedavisi; uzun süre ayakta kalma ,çok fazla güne?lenme,kilo al?p verme ,?i?manl?k,do?um ve genetik gibi birçok faktöre ba?l? olarak zamanla ortaya ç?kan k?lcal damarlar?n lazer kullanarak ortadan kald?rma veya azaltma metodudur.

Özellikle ,4mm çapa kadar olan venlerin tedavisinde kullan?l?r.??ne tedavisinde oldu?u gibi küçük ipliksi varis tedavisinde önemli yeri vard?r. ??ne ile girilemeyen k?lcal varislere belli dalga boylar?nda I?IK yollanarak hasta damarda hasar olu?turulur ve kurutulan damar daha sonra vücut taraf?ndan eritilerek yok edilir. Bu yöntemde de varisli bölgeye 2-4 seans varis tedavisi uygulamak gerekir. 

Lazer, seçilmi? dalga boyundaki yo?un ???kt?r.Özel olarak seçilen dalga boyundaki lazer ,çevre dokular? etkilemeden sadece varis tedavisi yap?lan bölgeye etki eder.
Merkezimizde,lazer ile ,yüz ve bacaklardaki k?lcal damarlar? ,varisleri,telenjiektazileri ortadan kald?rmak veya daha iyi duruma getirmek mümkün.
Lazer varis tedavisi ile derin doku ve damarlara ula??labildi?i için daha derinde bulunan geni? damarlara da ula??labilir..Lazer ???n? damar içindeki oksihemoglobin taraf?ndan (oksijeni ta??yan molekül) tutulur ve ayr?ca melanin taraf?ndan di?er dalga boylar?ndaki ????a na göre daha az absorbe edildi?inden, deride enerji kayb? olmaz. Böylece esmer tenlerde olu?an yan etki en aza indirilmi? olur.

?yile?me süreci birkaç hafta sürebilir.Fakat tam etkili varis tedavisi için varis tedavisi nin birkaç ay sürmesi gerekebilir. Genellikle uygulanan damar tek seans da tedavi olur. Varis tedavisi i?leminden sonra günlük aktivite rahatl?kla sürdürülebilir. Varis tedavisi uygulamalar? genellikle anestezi gerektirmeyen uygulamalard?r. Ancak damar çap? ile orant?l? olarak hafif düzeyde bir sedasyonla varis tedavisi i?lemlerinde konfor artt?r?labilir.

 Trevor Ariza Womens Jersey

ÜST