VELA SHAPE

velaShape

“Velashape’in ünü o kadar çabuk yay?lm?? ki,
art?k mü?terilerim Velashape uygulamalar?n?
sormaya ba?lad?lar. Bana t?bbi sorunlar? yüzünden gelen ki?iler ?imdi vücut ?ekillendirme uygulamalar? hakk?nda bilgi almak istiyorlar.”

Vince Afsahi, M.D. Kaliforniya, ABD

Selülit ve Vücut ?ekillendirme Piyasas?

20 ya??n üzerindeki kad?nlar?n %80’inde selülit oldu?u tahmin edilmektedir. Bir endüstri analizi 2005 y?l?nda 14 milyon ki?i vücut ?ekillendirme uygulamalar?ndan yararlan?rken bu rakam?n 2010’da 33 milyon ki?iye ç?kaca??n? söylemektedir. Bu piyasada lider firma olarak deneyimin önemini biliyoruz. Yakla??k be? y?ll?k klinik tecrübeler neticesinde, Velashape II kullan?c?lar?na istedikleri güvenli ve etkili vücut ?ekillendirme uygulamalar?n? ameliyats?z bir
?ekilde sunmaktad?r.

Sadece 4 Seans Sonras? Görülebilir Sonuçlar

• Velashape, Amerika G?da ve ?laç Dairesi (FDA)* taraf?ndan onaylanm?? ilk bölgesel inceltme cihaz?d?r.

• Velashape, Amerika G?da ve ?laç Dairesi taraf?ndan geçici selülit azalt?lmas? uygulamas?nda onaylanm?? ilk S?n?f II cihazd?r.

• Velashape, vücut ?ekillendirme ve geçici selülit azalt?lmas?nda CE belgesine sahiptir.

• Gözle görülebilir sonuçlar için 4 uygulama yeterlidir.

• Kar?n, kalça ve uyluk bölgelerine 30 dakikadan k?sa bir sürede uygulama yapabilirsiniz.

• En iyi sonuçlar için elos teknolojisinden yararlan?r.

• Daha k?sa süreli uygulama seanslar? için daha yüksek güç.

Velashape II’nin Ola?anüstü Teknolojisi

Enerjilerin Sinerjik Kullan?m? – Velashape II dört ayr? uygulama yöntemi kullanmaktad?r:

• K?z?lötesi ???k dokuyu 5 mm derinli?e kadar ?s?t?r.
• Radyo frekanslar (RF) dokuyu 2 ila 20 mm derinli?e kadar ?s?t?r.
• Vakum özelli?i dola??m? artt?r?r ve ?s?n?n etkisini yükseltir.
• Mekanik masaj lenf drenaj? sa?lar (dermal ve hipodermal).

Uygulaman?n Biyolojik Etkisi– Önceden belirlenmi? cilt yap?lar? ve derinliklerinde istenen anabolik ve katabolik de?i?imlere yol açan artm?? metabolizmad?r. 

Mekanik Manipülasyon (Vakum +/- Masaj)–
-Lenf drenaj? ve kan perfüzyonunu stimüle eder.
-Fibroblast aktivitesini art?r?r.
-Ya? hücre kümelerinin viskozitesini azalt?r.
-Oksijen ve besinlerin ekstravazasyonunu ve vazodilatasyonu art?r?r.
-Farkl? derinliklerde ?s?nma sa?lar

Is?tma (K?z?lötesi + Radyo Frekans Enerjileri)–
-Kan perfüzyonunu h?zland?r?r ve oksi-hemoglobininden oksijenin ayr??mas?n? art?r?r.
-Fibroblast aktivitesini art?r?r.
-Ya? hücrelerinin metabolizmas?n? h?zland?r?r.
-Cilt yap?s?n? düzeltir (septa ve tüm kollajen).

Kan?tlanm?? Klinik Sonuçlar

Velashape’in güvenilirli?i ve etkinli?i tüm dünyada birçok klinikte 3 milyondan fazla mü?teri
üzerinde yap?lan ba??ms?z uygulamalarla kan?tlanm??t?r. Son çal??man?n sonuçlar?
?u ?ekildedir**:

• Kar?n bölgesinde gözle görülür ?ekilde 6 cm’lik ve uyluk bölgesinde 2 cm’lik çapta incelme.
• Ço?u mü?teri uygulama esnas?nda ya da sonras?nda herhangi bir ac? 
hissetmediklerini ifade etmi?lerdir.
• Mü?terilerin %60’?ndan fazlas?nda be? seanstan sonra ciltlerinin daha iyi bir görünüme
sahip oldu?u gözlenmi?tir (selülitin azalmas?yla cilt tonüsü ve gev?ekli?indeki iyile?meler de
dahil).

Sistem Özellikleri
  VSmooth Aplikatör VContour Aplikatör
Radyo frekans gücü 60 W’a Kadar 23 W’a Kadar
K?z?lötesi gücü 35 W’a Kadar 20 W’a Kadar
I??k spektrumu 700 – 2000mm
Vakum Aral?kl?
Uygulama alan?: 40 x 40 mm 30 x 30mm
A??rl?k 27kg
Ölçüler 36 x 55 x 80cm
Elektriksel gereksinimler 100/115/230 VAC; 50/60 Hz; Tek Fazl?

 

 Esa Lindell Authentic Jersey

ÜST