VÜCUT ANALİZİ

Vücut analizi tedaviye ba?lamadan önce rutin olarak yap?lan bir i?lemdir. Hastan?n kas, ya?, su oranlar? analiz edilerek tedaviye ???k tutmas? amaçlan?r.

Vücut Analizinde Neler Ölçümleniyor? Ne Faydas? Var?

Vücut analizinde ki?inin a??rl??? ve vücuttaki ya?, kas, su oran? da??l?mlar? ölçümlenir. Ki?inin ya??na göre olmas? gereken ideal de?erlerle kar??la?t?rmalar yap?l?r. PC yard?m? ile hastan?n istatiksel olarak kayd? tutulur. Tedavi sürecinde ki de?i?imler izlenir. Tedavi boyunca vücuttaki de?i?imler grafiksel olarak görülebilir. K?sacas? vücut analiz i?lemi tedavinin bütününe yay?lan, tedavinin olmazsa olmazlar?ndand?r.

 Nigel Bradham Womens Jersey

ÜST