VÜCUT SIKILAŞTIRMA

lpg

Bu program a??r? hareketsizlik, çok s?k kilo al?n?p verilmesi sporu b?rakma yada do?al ya?lanma süreci içinde özellikle kar?n, kalça, bacak içleri ve kol üstelerinde olu?an gev?eklik ve deformasyonu s?k?la?t?r?c? ve toparlay?c? özellikte bir uygulamad?r. Yukar?da belirtti?imiz nedenler d???nda, ki?inin genetik özellikleri aç?s?ndan da ba? dokusu zay?f olabilir. Dolay?s?yla ya?? ilerlemi? bir ki?ide elast?kiyet kayb? daha s?k görülmekle birlikte, genç bir ki?ide de bu tür deformasyonlar olabilir.

Vücudumuzda elast?kiyet kayb? olup olmad???n? anlam?n?n çok basit yöntemleri vard?r. Örne?in üst bacak bölümünüzü s?k??t?rd???n?zda doku sanki bir hamur parças? gibi k?vr?l?yor yada h?zl? bir ?ekilde yürüken kalça ve bacaklar?n?z?n jöle gibi hareket etti?ini hissediyorsan?z bu o bölümdeki kaslar?n yeterince güçlü olmad??? için deforme oldu?unun göstergesidir. Selülit ve lokal fazlal?klar konular?nda da son derece etkili olan bilgisayar programl? Slim-Up cihaz?n?n toparlama program? kaslar?n egzersiz etkisiyle çal??t?r?lmas?n? sa?lar ve bu sayede 10-15 seans sonunda elast?kiyet kayb?n?n giderildi?i, gev?ek ve sark?k görünen dokunun son derece s?k? ve diri bir görünüm kazand??? gözlemlenmektedir.

Bu konuyla ilgili ayr?ca Vela ShapeSlim-UpKarboksiterapi ve Presso Terapilinklerini ziyaret edebilirsiniz.

 

 Detroit Red Wings Authentic Jersey

ÜST