YÜZ TOPARLAMA

ciltYenileme

Radyo Frekans ile Yüz Toparlama

RADYOFREKANS DALGALARI ?LE KONTROLLÜ DER?N ISI TEDAV?S?

Radyofrekans selülit, bölgesel ya?lanma ve yüz bölgesinde sarkma problemlerine kar?? kullan?lan bir tedavi yöntemidir.

Radyofrekans Etkileri;

Selülitlere Bölgesel ya? birikimlerini azalt?r.
Kollardaki gev?emelere Çene alt? (g?d?) bölgesinin toparlanmas?n? sa?lar.
Tüm yüzün toparlanmas? (kolajen stimülasyonunun uyar?lmas?) uygulamalar?nda kullan?lmaktad?r.

RADYOFREKANS ?LE DER?N ISI TEDAV?S? HAKKINDA
SIK SORULAN SORULAR

Radyofrekans nedir?

Radyofrekans ?s? kontrollü zay?flama yöntemidir.

Nas?l çal???r?

Radyo dalgalar? vücuttaki su molekülleri ile iyonlar?n? (sodyum-potasyum-kalsiyum-magnezyum) harekete geçirir. Bunlar?n hareketlenmesine ba?l? olarak enerji aç??a ç?kar ve bölge ?s?n?r.

Amaç nedir?

Amaç ?s?t?lan (tedavi edilen bölge) bölgenin ?s?s?n?n 41-43 dereceye ç?kartmakt?r.( normalde vücut ?s?s? 36-37 derecedir). Cilt ?s?s? bu noktaya geldi?inde, cilt alt? bölgedeki ?s? 50-55 dereceye tekabül eder. Bu ?s? vücuda herhangi bir tahribat ya da zarar vermez.

Etkileri nelerdir?

Radyofrekans yöntemi ile bölgesel tedavinin 3 etkisi vard?r.

1.Etki; Temel Mekanizma : Radyofrekans su içeren bütün dokular? kontrollü bir ?ekilde çok derin dokulara geçmesine (veya iletilmesine) yol açmadan ?s?tmakta. Çünkü Radyofrekans hücrelerdeki su moleküllerini harekete geçirmektedir. Bu teknoloji ile su düzeyi çok yüksek olan ya? hücrelerine ula??labilmektedir. Yani ya? dokusunu eritebilmektedir. Tedavi s?ras?nda ?s?nan bölgende ya? hücrelerinin duvarlar? parçalan?r, ya?lar erimeye ba?lar. Eriyen ya?lar dola??m?n artmas?na ba?l? olarak kan ve lenf yolu ile emilir ve vücuttan at?l?r.

2.Etki; Ya?lanm?? ve y?pranm?? Kollajen doku parçalan?r ve ölür. Bunlar?n yerine vücut yeni kollajen üretimine ba?lar.

3. Etki; Vücutta s?k?l???, gerginli?i sa?layan dokuya ba? dokusu denir.Bu dokuyu olu?turan hücreler ise fibroblast hücreleridir.Olu?an ?s? ile fibroblast aktivasyonu h?zlan?r.
Sonuç: Ya?lar?n erimesi, kolajenlerin ço?almas? ve ba? dokusunun yenilenmesi ile incelme,zay?flama,selülitlerin yok olmas?,toparlanma,sark?klar?n giderilmesi,k?r???kl?klar?n yok olmas? sonucu do?ar.

Is? nas?l kontrol edilir?

Özel olarak imal edilmi? infrared termometre ile ölçülür.Tedavi süresince ?s? sürekli ölçülür.

Hangi bölgelerde uygulama, hangi ba?l?k ile yap?l?r?

Tripolar, Bipolar ve Unipolar Radifrekanslar bulunmaktad?r. Tripolar ve Bipolar ba?l?kla yüz uygulamalar?, Unipolar ba?l?k ile vücut uygulamalar? yap?l?r.

Tedavi Süresi ?

En küçük bölge için 15-30 dakika (örnek: yüz) bacaklar ve kalça için 45-60 dakika,göbek ve basenler için 20-25 dakikad?r.

Uygulama ac? vermekte midir?

Bu sistemin uygulanmas? s?ras?nda kontrollü bir ?ekilde cildin ?s?t?lmas?n?n yan? s?ra cihaz?n uygulama ba?l???n?n ta??d??? cooling (so?utma) sistemi uygulamay? ac?s?z tamamlanmas?n? sa?lamaktad?r.

Tedavide cilt renginin koyu olmas? bir sak?nca m?d?r?

Radyofrekans teknolojisini içeren Accent, renk körü bir sistemdir. Yani hiçbir cilt tipi için sak?nca te?kil etmemektedir. Bu nedenle yaz?n bronzla?may? getiren ko?ullarda bile tedaviye devam edilebilmektedir.

Tedavi aral????

Ki?iye özel olarak yap?lacak bölgeye göre uzman taraf?ndan programlanmaktad?r.

Kimlere uygulanamaz?

Tedavi edilmeyen ya da edilemeyen hastal?klar (Parkinson, ms, epilepsi, kanser-cilt kanseri vb.),hamilelik,kalp pili olanlar ve vücudunda büyük metal protez bulunanlara uygulanamaz.

Tedaviden nas?l sonuçlar beklemeliyiz?

Tedaviden hemen sonraki süreçte deride hafif bir k?zarma ve gerginle?me gözlenmektedir. Bu etki ise çok h?zl? bir ?ekilde yok olmaktad?r ve günlük faaliyetlere çok rahat bir ?ekilde devam edilebilmektedir.

 Randy Moss Womens Jersey

ÜST